ΤΟ ΕΡΓΟ

Το έργο ATHENA (Approaches To valorise the High ENtrepreneuriAl potential of migrant women to contribute to their social and economic integration/ Προσεγγίσεις αξιοποίησης του υψηλού επιχειρηματικού δυναμικού μεταναστριών γυναικών με σκοπό την κοινωνική και οικονομική τους ενσωμάτωση) είναι ένα διετές έργο που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα AMIF. Ο κύριος στόχος του είναι να συμβάλλει στην οικονομική και κοινωνική ενσωμάτωση των μεταναστριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, βελτιώνοντας τις υπηρεσίες υποστήριξης της επιχειρηματικότητας που τους απευθύνονται και δημιουργώντας μια εξειδικευμένη επιχειρηματική πορεία.

Το έργο θα επωφελήσει άμεσα 210 μετανάστριες, θα αυξήσει τις ικανότητες περισσότερων από 35 επαγγελματιών, θα δημιουργήσει συνέργειες με διάφορους οργανισμούς και, τέλος, θα επιδιώξει να επηρεάσει τις πολιτικές διαδικασίες μέσω εισηγήσεων και Σχεδίων Δράσης που θα αναπτυχθούν στις έξι περιφέρειες που βρίσκονται οι φορείς (συνέταιροι?).

ΣΤΟΧΟΙ:

Να αναγνωριστούν οι πραγματικές ανάγκες και τα αιτήματα των μεταναστριών όσον αφορά στην επιχειρηματική νοοτροπία.

Να βελτιωθούν οι υπηρεσίες που παρέχουν οι δημόσιοι οργανισμοί στις μετανάστριες στον τομέα της επιχειρηματικότητας.

Να καταστεί εφικτή η υποστήριξη των μεταναστριών που επιθυμούν να αρχίσουν μια επιχειρηματική δραστηριότητα, συμβάλλοντας στην οικονομική και κοινωνική ένταξή τους.

Να δημιουργηθούν δραστηριότητες που ενισχύουν την κοινωνική και οικονομική ενσωμάτωση των μεταναστριών.

Ως έμμεσο στόχο, το έργο αποστκοπεί στην ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με σημαντικές προοπτικές επιτυχίας.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

Η βελτίωση της γνώσης των αναγκών και απαιτήσεων των μεταναστριών, που θα εμπλουτίσει προηγούμενες έρευνες με επιπλέον πεδία μελέτης και πρα-κτικές προσέγγισης στις υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων των οργανι-σμών.

Η βελτίωση των προγραμμάτων στήριξης της επιχειρηματικότητας των μετα-ναστριών. Οι νέες υπηρεσίες θα τεθούν σε εφαρμογή σε κάθε περιοχή που εκπροσωπείται εντός του έργου και 6 σχέδια δράσης θα συμπεριλαμβάνουν μια επιχειρηματική πορεία για τις μετανάστριες που θα είναι έτοιμη να υιο-θετηθεί.

Να πραγματοποιηθεί η κοινωνική και οικονομική ενσωμάτωση περισσότερων μεταναστριών. Κατά τη διάρκεια του έργου, αναμένεται ότι τουλάχιστον 30 γυναίκες θα ενταχθούν στα πιλοτικά προγράμματα κάθε συμμετέχουσας πε-ριοχής, που θα αντιπροσωπεύουν συνολικά 210 γυναίκες με αυξημένες επι-χειρηματικές ικανότητες.

Η βελτίωση των δεξιοτήτων των ειδικών που αξιολογούν τις μετανάστριες. Μέσω του έργου, 35 στελέχη και επαγγελματίες θα επεκτείνουν τις ικανότη-τές τους από διάφορες οργανώσεις υποστήριξης επιχειρήσεων, ΜΚΟ και άλ-λους οργανισμούς που συνεργάζονται απευθείας με μετανάστριες.

Η εφαρμογή πολιτικής σε διάφορα επίπεδα, διαμορφωμένη από μια σειρά προτάσεων. Αυτές οι συστάσεις πολιτικής θα στηρίζονται στα πορίσματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της έρευνας και θα διευκολύνουν τη δυνατό-τητα μεταφοράς των Σχεδίων Δράσης ή την υιοθέτηση μέτρων στο πλαίσιο των στόχων πολιτικής των διαφόρων περιφερειών και χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

01

Ο προσδιορισμός και η ανάλυση των αναγκών των μεταναστριών ως προς την επιχειρηματικότητα. Η μελέτη θα συνεπάγεται στην άμεση δραστηριοποίηση των μεταναστριών και των ενδιαφερομένων συνεταίρων που συμμετέχουν στις ομάδες που εργάζονται.

02

Ο προσδιορισμός των ορθών μεθόδων των υπηρεσιών επιχειρηματικής υποστήριξης που απευθύνονται σε μετανάστριες, ή που εν τέλει δύνανται να προσαρμοστούν ώστε να υποστηρίξουν την επιχειρηματικότητα των μεταναστριών.

03

Η προετοιμασία βοηθητικού υλικού και δραστηριοτήτων για τις επιχειρηματίες γυναίκες μετανάστριες.

04

Επιμόρφωση των επαγγελματιών, οι ειδικοί των οργανώσεων που εργάζονται με επιχειρηματίες θα εκπαιδευτούν πάνω στα διάφορα θέματα που εντοπίστηκαν από τον προσδιορισμό των αναγκών και τα αιτήματα των μεταναστριών.

05

Η προσωπική αξιολόγηση και εκπαίδευση για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, η εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων, η καινοτομία και οι ψηφιακές δεξιότητες.

06

Τα προγράμματα οικονομικής στήριξης. Παροχή συμβουλευτικής και συνοδευτικής υπηρεσίας για τη λήψη μικροπιστώσεων, τη χρηματοδότηση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, τις επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις που διατίθενται.

NEA

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας ανά πάσα στιγμή! 

Διεύθυνση e-mail:

info@athenaproject.net